ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 0,015% το ποσοστό ιδίων ομολογιών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 08/06/2022, σε αγορά 10 ιδίων ομολογιών  “ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3” με μέση τιμή κτήσης 921,94 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 9.219,39 ευρώ.

Μετά την ως άνω συναλλαγή η Εταιρεία κατέχει 45 ομολογίες “ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3”, ήτοι ποσοστό 0,015% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία.