ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 0,013% το ποσοστό ιδίων ομολογιών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 21/06/2022, σε αγορά 1 ιδίας ομολογίας  “ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2” με μέση τιμή κτήσης 932,06 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 932,06 ευρώ.

Μετά την ως άνω συναλλαγή η Εταιρεία κατέχει 64 ομολογίες “ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2”, ήτοι ποσοστό 0,013% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία.