ΓΕΚ Τέρνα: Στις 9/12 η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» με την από 15 Νοεμβρίου 2019 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα µε τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018.
2. Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να απαλειφθεί το τρίτο εδάφιο περί του δικαιώματος της York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. να διορίζει απευθείας μέλη στο Δ.Σ.
3. Διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή ενός (1) νέου εκτελεστικού μέλους και ενός (1) νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.