ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πράσινο φως στην διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου από τη ΓΣ

Συνήλθε σήμερα, 9/12/2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 133 Μέτοχοι κομιστές 69.549.001 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 67,247 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 63.099.159 υπέρ (90,726 % επί των παρισταμένων), 6.449.842 κατά (9,274 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας τετραετούς διάρκειας, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα ενέκρινε την εισηγητική πρόταση να απαλειφθεί το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας. Πλέον το άρθρο 16 παρ. 3 του Καταστατικού θα έχει ως εξής:

«Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τετραετή θητεία. Κατ’ εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβεί τα 5 έτη. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί».

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή δύο νέων Μελών και εξέλεξε με ψήφους 67.269.239 υπέρ (96,722 % επί των παρισταμένων) και 2.279.762 κατά (3,278 % επί των παρισταμένων), την κ. Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία όμοια με των υπολοίπων Μελών, δηλ. έως την 30η Ιουνίου 2021 και με ψήφους 67.269.239 υπέρ (96,722 % επί των παρισταμένων) και 2.279.762 κατά (3,278 % επί των παρισταμένων) τον κ. Αθανάσιο Σκορδά του Ιωάννη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, με θητεία όμοια με των υπολοίπων μελών, δηλ. έως την 30η Ιουνίου 2021.