ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αρχίζει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των 500.000 νέων ομολογιών

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 500.000 νέων ομολογιών  της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά “ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2” και με λατινική γραμματοσειρά “GEKTERNAB2”.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Το Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε εξάλλου επισήμως ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €500 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €10.602.400 και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 18.06.2020 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και την 22.06.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών.

Η εταιρεία ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα στις 03.07.2020.

Ποια θα είναι η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων

Ενημέρωση προς τους Ομολογιούχους Δανειστές του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €120.000.000

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει εξάλλου ότι από την 3η Ιουλίου 2020 τίθενται σε ισχύ οι τροποποιήσεις των όρων του από 22.03.2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το “Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018”), οι οποίες αποφασίστηκαν από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018 κατά την επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018 της 19η Μαρτίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις τελούσαν υπό την αίρεση της έκδοσης από την Εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), οι ομολογίες του οποίου διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α..

Το Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018, όπως ισχύει κατόπιν των τροποποιήσεων που αποφασίστηκαν από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/).

Ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς

Στην ξεχωριστή ανακοίνωσή της περί της έκβασης της δημόσιας προσφοράς, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνει:

“Η “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, η “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.” και η “EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” (η “Εταιρεία”) προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 01.07.2020 και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 500.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €686,737 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,37 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 9.591.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,75%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,75% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,75%, είναι οι εξής:

α) 282.500 Ομολογίες (56,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 348.030 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 81,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και

β) 217.500 Ομολογίες (43,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 311.807 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 69,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 217.500 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 106.020 Ομολογίες ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών”.