ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανακοίνωση σχετικά με την αγορά στόχο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Χ.Α.

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η «Τράπεζα EUROBANK A.E.» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σχετικά με τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως €500 εκατ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, του άρθρου 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 147/27.07.2018, και του άρθρου 9 της Απόφασης ΔΣ ΕΚ 1/808/7.2.2018 ανακοινώνουν ότι έχουν προβεί σε αξιολόγηση της αγοράς-στόχου των Ομολογιών ως εξής :

(i) Η αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στο ν. 4514/2018 όπως ισχύει, τουλάχιστον, με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως επτά (7) έτη (ήτοι μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου.

(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών, (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής), θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της αγοράς στόχου.