ΓΕΚ Τέρνα: Αγορά ιδίων ομολογιών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 15/06/2022, σε αγορά 40 ιδίων ομολογιών  “ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3” με μέση τιμή κτήσης 895,38 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 35.815,32 ευρώ.

Μετά την ως άνω συναλλαγή η Εταιρεία κατέχει 110 ομολογίες “ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3”, ήτοι ποσοστό 0,037% επί των ομολογιών σε κυκλοφορία.