ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 8/4/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 14.950 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 10,0739 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 150.604,56 ευρώ και μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 15.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 10,0799 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 151.198,80 ευρώ.