ΓΕΚ Τέρνα: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 15/6/2022, σε αγορά 14.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,3943 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 131.520,00 ευρώ, καθώς και μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., σε αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,3877 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 65.714,08 ευρώ.