ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 9.280 ιδίων μετοχών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 23/8/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 9.280 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,4068 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 87.294,80 ευρώ.