ΓΕΚ Τέρνα: Αγορά 50 ιδίων ομολογιών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 06/06/2022, σε αγορά 25 ιδίων ομολογιών  “ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2” με μέση τιμή κτήσης 944,50 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 23.612,46 ευρώ, καθώς και σε αγορά 25 ιδίων ομολογιών “ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3” με μέση τιμή κτήσης 911,53 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 22.788,24 ευρώ.