ΓΕΚ Τέρνα: Αγορά 5.050 ιδίων μετοχών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2018 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2018 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 21/8/2018, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 5.050 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,9690 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 25.093,50 ευρώ.