ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2018 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 10/10/2019, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,49 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  19.470,00 ευρώ.