ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 15.000 ιδίων μετοχών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 24/1/2023, σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 11,7565 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 117.565,00 ευρώ, καθώς και μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 11,7720 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 58.860,08 ευρώ.