ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι το νομικό πρόσωπο  TETRAD Capital Partners Ltd (Cayman), (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014), το οποίο έχει δεσμό με το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Gagik Apkarian, προέβη στις 16/5/2018 σε απόκτηση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, μέσω συναλλαγής η οποία εκτελέστηκε από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου ή εντολής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό του,  συνολικής αξίας 51.000,00 ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email