ΓΕΔ: Για την μη εμπρόθεσμη δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.”

 

Η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (εφεξής “η Εταιρεία”) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δεν θα καταστεί δυνατή η εντός της νόμιμης προθεσμίας δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2019.

Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η ελεγκτική εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 4449/2017, επιφυλάχθηκε για την συνέχιση του ελέγχου και την χορήγηση της έκθεσης ελέγχου για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 έως την εξόφληση των οφειλόμενων αμοιβών. Την εν λόγω επιφύλαξη γνωστοποίησε και εγγράφως προς την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να άρει ύστερα από έγκρισή της, την επιφύλαξη τους.

Η Εταιρεία καταβάλει προσπάθειες για την άρση αυτής της εκκρεμότητας, ώστε να δημοσιευθούν τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2019 το συντομότερο δυνατό.

 

Αιγάλεω, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο