Γ.Ε. Δημητρίου: Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία

“Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.”, η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφ. Κηφισού 6 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την υπ’ αριθμόν 146/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) έγινε δεκτή η από 31/03/2021, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 16524/ 2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 98/ 2021 αίτηση της Εταιρείας περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ’ άρθρο 44 Ν. 4738/ 2020) και επικυρώθηκε η με ημερομηνία 30/03/2021 συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και των πιστωτών της, οι όροι της οποίας δεν ισχύουν ούτε επικυρώνονται έναντι της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ” (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.).

 

Αιγάλεω, 11 Απριλίου 2022