ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 10/09/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 20/05/2024 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου της και σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2024, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά 3.350 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,4468 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.496,68 Ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει 357.814 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,0728% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

ΦΟΥΝΤΛ