Foodlink: Από 30/8 έως 12/9 η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την ΑΜΚ

Την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 1.000.576,50 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 10.005.765 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Foodlink.

Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 3.335.255,10.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε η 25η Αυγούστου 2023. η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την ΑΜΚ διαρκεί από τις 30 Αυγούστου.2023 έως και την 12η Σεπτεμβρίου.2023, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος διαρκεί από τις 30 Αυγούστου.2023 έως και την 7η Σεπτεμβρίου.2023.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της εισηγμένης αναφέρεται ότι:

To Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.09.2022 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά Ευρώ 1.000.576,50 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 10.005.765 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (εφεξής «οι νέες μετοχές»), ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) ανά μετοχή και τιμή διάθεσης δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) ανά μετοχή (εφεξής η «τιμή διάθεσης»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία τρείς (3) νέες κοινές ονομαστικές για κάθε επτά (7) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (3.335.255,10€) διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία (33.352.551) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,10 εκάστης. Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν μέχρι του ποσού των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (1.000.576,50€).

Το τμήμα Μητρώου της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2707231 / 29.11.2022 ανακοίνωσή του καταχώρησε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3338896, την με αριθμό 5005 / 29.11.2022 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε και στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 25.08.2023. Από την ίδια ημερομηνία (εφεξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26  απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 28.08.2023 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.09.2022 που αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει οριστεί ότι η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Συνεπώς η τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 30.08.2023 έως και την 12.09.2023.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 07.09.2023.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 12.09.2023) παύουν να ισχύουν.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς,

Οι δικαιούχοι επενδυτές θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να  προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές για Νέες Μετοχές, από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησής τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που θα ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης δεν θα επιβαρυνθούν με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους καθώς και με οποιοδήποτε άλλο σχετικό με την άσκηση κόστος.

Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για την ως άνω αγορά, καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση μέσω του Χ.Α. για την έκβαση της Αύξησης και την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν Αδιάθετων Μετοχών εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε με την αυτή πλειοψηφία το Δ.Σ. σε περίπτωση μη κάλυψης των νέων μετοχών (με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης) από τους παλαιούς μετόχους να διαθέσει τις μετοχές, που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες, ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν.4548/2018 κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής διάθεσης. Εάν μετά τις κατά τα ως άνω διαθέσεις αδιάθετων μετοχών, υπάρξει περαιτέρω αριθμός αδιάθετων μετοχών, τότε η αύξηση θα ισχύσει μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

Το Πληροφοριακό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που συντάχθηκε βάσει της απόφασης 1/893/16.10.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε από το Χ.Α. την 23.08.2023 και είναι διαθέσιμο από την 23.08.2023 στην ιστοσελίδα της εκδότριας, www.fdlgroup.gr,  και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr καθως και σε έγχαρτη μορφή εφόσον ζητηθεί από το επενδυτικό κοινό, δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφ. Ειρήνης 47, Τ.Κ. 19300. Οι μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που έχουν σχέση με το Πληροφοριακό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας Λεωφ. Ειρήνης 47, Τ.Κ. 19300 (Αρμόδιος ο κ. Κωνσταντίνος Γκυρτής, Οικονομικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές, τηλ. Επικοινωνίας 2118807914, 2105517700)

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Ενναλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την  Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.