Ευρωσύμβουλοι: Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ:

Γνωστοποίηση  διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

Θεσσαλονίκη, 26.1.2023

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” (εφεξής η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου  Αθηνών με την από 25/01/2023 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών “Optima bank Α.Ε.” της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023.

Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την  “Optima bank Α.Ε.

Ευρωσύμβουλοι Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή