Ευρωσύμβουλοι: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Ανακοίνωση για την Αλλαγή Ημερομηνίας Δημοσίευσης της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2021.

Θεσσαλονίκη, 27.4.2022

Στα πλαίσια ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού η εταιρεία “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.”  γνωστοποιεί ότι η οριζόμενη από το οικονομικό ημερολόγιο ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Χρήσεως 2021 η οποία είχε προσδιοριστεί για την Πέμπτη 28/04/2022, τροποποιείται και η νέα ημερομηνία ανακοίνωσης της χρηματοοικονομικής έκθεσης είναι η Τρίτη  03/05/2022.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην από 12.4.2022 Ανακοίνωση της εταιρίας.

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.