Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 2,7513% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 07/12/2020, αγόρασε 3.753 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,776 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 17.923,15 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 756.705 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,7513% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.