Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 2,1788% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 20/10/2020, αγόρασε 4.943 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,789 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 18.730,32 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 599.267 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,1788 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.