Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 2,0719% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 12/10/2020, αγόρασε 4.721 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,997 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 18.830,98 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 569.855 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,0719 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.