Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 2,0547% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 09/10/2020, αγόρασε 4.723 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,062 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 19.149,15 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 565.134 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,0547 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.