Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 2,0050% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 06/10/2020, αγόρασε 4.284 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,983 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 17.027,82 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 551.454 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,0050 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.