Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 1,9745% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 02/10/2020, αγόρασε 3.841 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,008 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 15.364,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 543.064 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,9745% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.