Ευρωπαϊκή Πίστη: Οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2020

Σημαντική κερδοφορία και αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 5,2% παρουσίασε ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, για το Α΄ εξάμηνο του 2020. Η Διοίκηση του Ομίλου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς και τις ενέργειες και το σχεδιασμό των επόμενων δράσεων μέχρι το τέλος του έτους μέσω τηλεδιάσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Πιο αναλυτικά:

  • Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 5,5% και ανήλθαν σε 113,1 εκ. ευρώ, έναντι 107,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση ύψους 5,2% των Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 106,5 εκ. ευρώ, έναντι 101,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε σύγκριση με την υποχώρηση της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς κατά 4,5% περίπου την αντίστοιχη περίοδο.
  • Το μερίδιο που κατέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά για το Α΄ εξάμηνο 2020, ανέρχεται σε 5,5%, έναντι 5,1% το Α΄ εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς στον Κλάδο Ζωής διαμορφώθηκε σε 3,8%, έναντι 3,3% το A’ εξάμηνο του 2019 ενώ το μερίδιο αγοράς στους Κλάδους Ζημιών υπολογίζεται αυξημένο σε 6,9%, από 6,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
  • Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 13,8 εκ. ευρώ, έναντι 16,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
  • Το αποτέλεσμα Ασφαλιστικών Εργασιών διαμορφώθηκε σε 24,6 εκ. ευρώ, έναντι των 26,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, εμφανίζοντας υποχώρηση κατά 7,5%, η οποία αντανακλά τη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων, ως απόρροια του Covid-19 στις διεθνείς και εγχώριες χρηματαγορές.
  • Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Αυτοκινήτων ανήλθαν στα 16,3 εκ. ευρώ, από τα 9,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 81,3%, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων και τη μείωση των ζημιών.
  • Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής ανήλθαν στα 2,3 εκ. ευρώ, από τα 11,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η υποχώρηση ύψους 79,6% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πληρωθεισών αποζημιώσεων κατά 2,9 εκ. ευρώ, καθώς και στη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων κατά 6,9 εκ. ευρώ, αποτέλεσμα της επίδρασης του Covid-19 στις διεθνείς χρηματαγορές.
  • Τα κέρδη ασφαλίσεων των Λοιπών Γενικών Κλάδων ανήλθαν στα 6,0 εκ. ευρώ, από τα 6,5 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση 6,9%, κυρίως λόγω της αύξησης των αντασφαλίστρων κατά 1,3 εκ. ευρώ, καθώς και της αύξησης των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 0,7 εκ. ευρώ.
  • Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατέγραψε οριακή μείωση ύψους 1,0%, ανερχόμενο σε 139,8 εκ. ευρώ στο τέλος του A’ εξαμήνου από 141,2 εκ. ευρώ στο τέλος του 2019, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καθαρή κερδοφορία ύψους 10,3 εκ. ευρώ, στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους 6,6 εκ. ευρώ, στο κόστος αγοράς Ιδίων Μετοχών ύψους 1,3 εκ. ευρώ και στη ζημιά από αποτίμηση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου κατά 4,0 εκ. ευρώ
  • Τα Μαθηματικά Αποθέματα και οι Τεχνικές Προβλέψεις ανήλθαν σε 300,1 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8%, έναντι 302,6 εκ. ευρώ την 31/12/2019.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας αυξήθηκε κατά 2 άτομα, φτάνοντας τους 446 εργαζόμενους σε σύγκριση με την 31/12/19.