Ευρωπαϊκή Πίστη: Ανακοίνωση

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (στο εξής η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό,  ότι η Τράπεζα της Ελλάδος – Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, με επιστολή της, γνωστοποίησε την υπ’ αριθμόν 426/2/07.06.2022 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, με βάση την οποία, εγκρίνεται η απόκτηση άμεσης ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της “Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ” από την εταιρία “Allianz SE” σε ποσοστό 82,17%.