Ευρωπαϊκή Πίστη: Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 2326 της 27/10/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία μας κοινοποιήθηκε την 30/10/2020, σχετικά με την εκτίμηση της Εταιρίας μας, αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στην μελλοντική της πορεία, προβαίνουμε στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων 2020, προσθέτοντας την ακόλουθη ενότητα 8, μετά την ενότητα των σημαντικών κινδύνων της Εξαμηνιαίας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη για το ΄Β Εξάμηνο 2020

Οι προβλέψεις της Παγκόσμιας και Ελληνικής Οικονομίας φαίνεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιδημία του Covid -19, ο οποίος αναπτύχθηκε στην Κίνα και αναμένεται να πλήξει τόσο την οικονομία της ίδιας όσο και την παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις προβλέψεις ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αναφέρεται ότι ο Covid – 19 θα πλήξει την οικονομική ανάπτυξη. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ύφεση κοντά στο 9% για το έτος 2020 και ανάκαμψη 2,1% για το έτος 2021. Τέλος,  σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, η εφαρμογή του πακέτου των μεταρρυθμίσεων μπορεί να ενισχύσει το ΑΕΠ κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2030 και 24,2 μονάδες ως το 2050. Στην περίπτωση που αυξηθεί και το εργατικό δυναμικό (ταχύτερη αύξηση πληθυσμού), τότε η θετική επίπτωση υπολογίζεται σε 7,1 και 35,6 μονάδες αντιστοίχως.

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου για την επίδραση του φαινομένου της πανδημίας Covid-19 στην μελλοντική πορεία των εργασιών, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική αρνητική επίδραση στα κύρια μεγέθη του Ομίλου για το ΄β εξάμηνο του έτους 2020.

Συγκεκριμένα η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι τα Δεδουλευμένα (Μικτά) Ασφάλιστρα και άλλα Συναφή Έσοδα θα διαμορφωθούν αυξημένα σε σχέση με το 2019 στο βαθμό που οι απώλειες από την κάμψη στην τουριστική δραστηριότητα (απώλεια ασφαλίστρων Πυρός και  Αστικής Ευθύνης ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίες δεν λειτούργησαν, ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων τα οποία δεν κυκλοφόρησαν κλπ), αντικαθίστανται από την πρόσκτηση σημαντικών νέων εργασιών από άλλους Κλάδους Ασφάλισης ενώ το Δίκτυο Πωλήσεων συνεχίζει αδιάκοπτα τις νέες εργασίες μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Αντίθετα, αναμένεται μια μείωση στα έσοδα από τις επενδύσεις στις μετοχικές αξίες, οι οποίες εκτιμάται ότι δεν θα μπορέσουν να ανακάμψουν έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η εν΄ λόγω ζημία αντισταθμίζεται από την πτώση του Συντελεστή Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτων λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας των οχημάτων, απόρροια των περιορισμών κυρίως τις νυχτερινές ώρες και των τοπικών lock-down. Τα γεγονότα αυτά εκτιμούμε ότι θα έχουν σαν αποτέλεσμα την διατήρηση της κερδοφορίας του Ομίλου σε υψηλά επίπεδα.

Με βάση τα ως άνω, αναμένεται ενίσχυση της Καθαρής Θέσης και η περαιτέρω αύξηση του Συντελεστή Φερεγγυότητας της Εταιρίας εφόσον δεν αποφασιστεί από τις Κρατικές Αρχές Γενικό Lock – Down μέχρι την 31/12/2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη του πρωτόγνωρου αυτού φαινομένου έτσι ώστε να λαμβάνει άμεσα όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της υγείας και τον συμφερόντων των μετόχων, εργαζομένων, συνεργατών και  πελατών της.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία πρόκειται να δημοσιεύσει τα βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του πρώτου ενεαμήνου για το έτος 2020, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 στην επενδυτική της Ιστοσελίδα.