Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 30/09/2020, αγόρασε 2.527 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,812 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.612,60 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 535.581 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,9473% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.