Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 13/10/2020, αγόρασε 4.813 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,003 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 19.266,79 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 574.668 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,0894 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.