Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά 5.553 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 21/10/2020, αγόρασε 5.553 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,881 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 21.552,21 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 604.820 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,1991 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.