Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά 4.931 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 15/10/2020, αγόρασε 4.931 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,978 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 19.616,95 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 584.511 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,1252 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.