Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά 4.106 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρεία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 05/10/2020, αγόρασε 4.106 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,99 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 16.350,82 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 547.170 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,9894% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.