Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά 30.369 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την περίοδο από 15/02/2021-22/02/2021, αγόρασε συνολικά 30.369 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας, ως ακολούθως:

Ημερομηνία

Αριθμός
Μετοχών

Μέση Τιμή Κτήσης (ευρώ)

Συνολικό
Ποσό (ευρώ)

15/02/2021

5.908

5,005

29.567,61

16/02/2021

5.984

5,008

29.967,26

17/02/2021

6.017

4,99

30.027,38

18/02/2021

5.022

5,002

25.117,80

19/02/2021

4.489

5,006

22.473,35

22/02/2021

2.949

5,005

14.759,32

Σύνολο

30.369

5,003

151.912,72

Μετά τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρία κατέχει πλέον 963.770 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,5041% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.