Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά 3.919 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 15/01/2021, αγόρασε 3.919 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,983 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 19.528,93 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 846.209 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,0767% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.