Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά 3.706 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 04/12/2020, αγόρασε 3.706 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,687 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 17.370,27 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 752.952 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,7376% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.