Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά 3.522 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 30/12/2020, αγόρασε 3.522 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,74 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 16.694,48 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας. Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 809.522 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,9433% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.