Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά 3.486 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 04/01/2021, αγόρασε 3.486 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,918 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 17.145,40 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 815.950 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,9667% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.