Ευρωπαϊκή πίστη: Αγορά 3.481 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 17/12/2020, αγόρασε 3.481 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,60 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 16.014,28 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 785.361 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,8554% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.