Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά 2.083 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 28/09/2020, αγόρασε 2.083 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,795 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.889,57 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 530.940 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,9304% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.