Ευρωπαϊκή Πίστη: Αγορά 1.667 ιδίων μετοχών

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 24/09/2020, αγόρασε 1.667 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 3,639 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6.053,38 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 527.103 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,9165% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.