ΕΥΔΑΠ: Τι έδειξε το πρώτο εξάμηνο, σχόλια και παρατηρήσεις

Υπάρχουν διάφορα εκκρεμή ζητήματα από την έκβαση των οποίων θα κριθούν πολλά. Θα τα διαβάσετε πιο κάτω…

  • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 708 εκατ.
  • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 6,6500 ευρώ
  • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 924,2 εκατ.
  • ΣΧΕΣΗ P/BV: 0,77
  • ΒΟΟΚ VALUE: 8,6800 ευρώ
  • P/E 2020: 20-24 (εκτιμώμενο)
  • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΜΗΔΕΝ
  • ΤΑΜΕΙΑ: 457 εκατ. ευρώ

Η Εταιρία, στα πλαίσια της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 επανεξέτασε την πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων που είχε σχηματιστεί την 31/12/2019 ύψους 88.206 χιλιάδων €. Από την επανεξέταση αυτή προέκυψε σημαντική αύξηση της πρόβλεψης κατά 17.237 χιλιάδες €, η οποία και παρουσιάζεται διακριτά στην ενδιάμεση
κατάσταση αποτελεσμάτων με τον τίτλο: «Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων».Μέσα στο Β’ Εξάμηνο του 2020 αναμένεται η ολοκλήρωση των συζητήσεων σχετικά με τη σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από́ 9.12.1999 σύμβασης μεταξύ́του Ελληνικού́Δημοσίου και της Εταιρείας, η οποία θα καθορίζει το τίμημα του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου νερού. Τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει σε παράταση της
σύμβασης μέχρι 31/12/2020. Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει και μετά την 30.06.2013, να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου νερού με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για τα πάγια περιουσιακά́ στοιχεία που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων ‘’ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ’’.

  • Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με το Ελληνικό Δημόσιο, για το παραπάνω θέμα, η τρέχουσα εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι οι σχετικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχονται στο ύψος των € 137 εκατ., για την περίοδο από 01.07.2013 έως την 30.06.2020.
  • Παράλληλα με την υπ’αριθμ. πρωτ.1162/08.09.2020 επιστολή, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε τη αποστολή των στοιχείων σχετικά με τις απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να συνταχθεί ΚΥΑ τακτοποίησης των οφειλόμενων στο Δημόσιο για την περίοδο 2013 έως 2019. Η Εταιρεία προχώρησε στην αποστολή των στοιχείων.

Η εταιρεία στο πλαίσιο των προσπαθειών της για λύση και οριστική διευθέτηση της σχετικής εκκρεμότητας συνεχίζει να εξετάζει, με την συνδρομή των εξωτερικών οικονομικών, τεχνικών και νομικών της συμβούλων τις οικονομικές, τεχνικές και νομικές παραμέτρους της
απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος, όπως προβλέπεται στην από 09.12.1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία και την ΚΥΑ 135275/22.5.17, της δυνατότητας ανάκτησης από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ του όποιου επιπλέον κόστους αδιύλιστου ύδατος τυχόν προσδιορισθεί, για την παραπάνω περίοδο. Δεδομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, των σχετικών συζητήσεων, και της ύπαρξης διαχρονικά σημαντικής απόκλισης μεταξύ των μερών, σχετικά με τα οικονομικά, τεχνικά και νομικά κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την οριστική διευθέτηση της υπόθεσης αυτής, δεν είναι εφικτή, στο παρόν στάδιο, η αξιόπιστη εκτίμηση της έκβασης της.