ΕΥΔΑΠ: Καθαρό μέρισμα 0,095 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ – Από 29 Ιουλίου η καταβολή

Την καταβολή καθαρού μερίσματος 0,095 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ΓΣ της ΕΥΔΑΠ στις 11 Ιουλίου από τα κέρδη του 2023. Όπως σημειώνει η ΕΥΔΑΠ σε σχετική ανακοίνωση η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου ενώ η καταβολή θα ξεκινήσεις από τις 29 Ιουλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Ιουλίου 2024, αποφάσισε την διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2023 ποσού ύψους 10.650.000 €, δηλαδή μέρισμα 0,10 € ανά μετοχή μεικτό.

Το ποσό μερίσματος των 0,10 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4646/2019 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,005 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,095 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 22α Ιουλίου 2024. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την 23η Ιουλίου 2024 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 29η Ιουλίου 2024 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως εξής:

α) Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.. β) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό θανόντων στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2029).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2029, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.