ΕΥΔΑΠ – 6μηνο: Είναι λίγο… ερμαφρόδιτη** η όλη κατάσταση

ΕΥΔΑΠ – 6μηνο

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 7,750 8,300 -4,65
30 ημερών 7,450 8,300 1,83
3 μηνών 7,120 8,370 5,12
6 μηνών 5,340 8,370 43,38
12 μηνών 4,775 8,370 44,44
 • Κ/ΦΣΗ: 830,72 εκατ.
 • TIMH TΩΡΑ: 7,8000 ευρώ
 • P/BV: 0,88
 • ΒΟΟΚ VALUE: 8,8900 ευρώ
 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 947 εκατ. από 950 εκατ.
 • ΕΒΙΤDA: 44,6 εκατ. ευρώ από 36,7 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: 25 εκατ. από 17,9 εκατ. ευρώ στο 2018.
 • Βασικά κέρδη ανά μετοχή:  0,2400 από 0,1700 ευρώ
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΜΗΔΕΝ
 • ΤΑΜΕΙΟ: 429,5 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΜΗΔΕΝ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: ΜΗΔΕΝ
 • **YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ: 301,9 εκατ. από 300,11 εκατ. ευρώ.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: +41,3 εκατ. από +43,7 εκατ.
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 185,8 εκατ. από 186,2 εκατ.
 • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 10,8 εκατ. από 11,35 εκατ.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ: 2240 από 2251 άτομα
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 151,7 εκατ. από 153,4 εκατ. ευρώ.

**Έμφαση Θέματος – Εφιστούμε την προσοχή σας στην υπ’ αριθμό 23.1 σημείωση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σχετικά με τον προσδιορισμό του τιμήματος του μη επεξεργασμένου ύδατος που προμηθεύεται η εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο. Ελλείψει έγγραφης συμφωνίας καθορισμού του ανωτέρω τιμήματος, η Εταιρεία συνεχίζει και μετά την 30.06.2013, ημερομηνία κατά την οποία διακανονίστηκε το σύνολο των οικονομικών εκκρεμοτήτων με το Ελληνικό Δημόσιο, τον προβλεπόμενο στο άρθρο 15 της από 09.12.1999 σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο συμψηφισμό του τιμήματος του αδιύλιστου ύδατος με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποταμίευσης και μεταφοράς ύδατος που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων «ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ».

Αλλαγές στην τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ενδέχεται να επιφέρει η εφαρμογή της ΚΥΑ 135275 (ΦΕΚ 1751/22.05.2017) «Έγκριση γενικών Κανόνων κοστολόγησης και Τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».

Στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν τυχόν επιπτώσεις από την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ στην μέχρι τώρα ακολουθούμενη τακτική της εταιρείας. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.