ΕΥΑΘ: Υιοθέτηση και εφαρμογή του ελληνικού κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

ΘΕΜΑ: “Υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ.”

Η ΕΥΑΘ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι με την υπ΄ αριθμ. 391/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του ν.4706/20, άρθρο 17, αποφάσισε την υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ) και εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021.