ΕΥΑΘ: Στις 19 Ιουνίου η Γ.Σ. για την έγκριση διανομής μερίσματος

ΕΥΑΘ

Στις 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2019 στους μετόχους.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της με αριθμό 317/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 21ης Μάιου 2020, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 19 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 127, στον 7ο όροφο, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση της Ετήσιας ΧρηματοΟικονομικής Έκθεσης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) για την 19η εταιρική χρήση (01.01.2019 – 31.12.2019), της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ΄ αυτών Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.