ΕΥΑΘ: Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 παρ. α΄ και ιδ’ της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΥΑΘ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, ότι η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, της οποίας μοναδικός Μέτοχος είναι η ΕΥΑΘ ΑΕ, που κατέχει το 100% των 4.920.000 μετοχών της, ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων € (2.460.000,00 €), αποφάσισε στις 26/06/2020 τα εξής :

Α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ, κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων € (2.000.000,00 €), με σκοπό την ισόποση κάλυψη ζημιών της, με την ακύρωση 4.000.000 μετοχών και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, ως ακολούθως :

” Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες € (460.000,00 €) διαιρείται δε, σε 920.000 μετοχές, αξίας πενήντα λεπτά ( 0,50 € ) η κάθε μία.”

Β) την διεύρυνση του εταιρικού σκοπού της ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ, με την προσθήκη του στοιχείου {στ}, στο οποίο θα αναφέρεται μεταξύ των σκοπών της εταιρείας και η διενέργεια έργων κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων διαχείρισης ύδατος (φραγμάτων, υδαταγωγών, αντλιοστασίων κ.λ.π), καθώς και η διαχείριση υδάτινων πόρων και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της, ως ακολούθως: ” στ) Η διενέργεια έργων κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων διαχείρισης ύδατος (φραγμάτων, υδαταγωγών, αντλιοστασίων κλπ.), καθώς και η διαχείριση υδάτινων πόρων “.