ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: HELLENIC-AMERICAN Securities

Γεώργιος Πήττας Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 
Πιστοποιημένος Αναλυτής Ε.Κ.